Informácie

Ochrana osobných údajov

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

Názov spoločnosti: Mgr. Gabriela Gazdíková, advokátka
Ulica: Rozkvet 2065/146
Mesto a PSČ: Považská Bystrica 017 01
Štát: Slovenská republika
IČO: 51838940
DIČ: 1124047540
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Poštová adresa: Rozkvet 2065/146
Tel.: 00421 907301140, 00421948006055
Email.: info@kontrolazmluv.sk

1.1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
1.2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2 ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu Klient poskytol alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky Klienta.
2.2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje Klienta a údaje nutné pre plnenie Zmluvy.

3 ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
o plnenie Zmluvy medzi Klientom a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
3.2. Účelom spracovania osobných údajov je
o vybavenie objednávky Klienta a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Klientom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie Zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
3.3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

4 DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
o po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Klientom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ je ohľadne dĺžky uchovávania osobných údajov viazaný tiež Zákonom o advokácii, Zákonom o účtovníctve ako aj Zákonom o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
o Klient berie na vedomie, že v prípadoch predpokladaných Zákonom o advokácii je prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje Klienta dlhšie.
4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5 PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)
5.1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Klienta výhradne oprávneným osobám, v súlade s právnymi predpismi a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj z právnych predpisov upravujúcich poskytovanie právnych služieb. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
o podieľajúce sa na dodávaní služieb a/alebo realizácii platieb na základe Zmluvy,
o zaisťujúce služby prevádzkovania Portálu (www.kontrolazmluv.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Portálu.
5.2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

6 VAŠE PRÁVA
6.1. Klient má za podmienok stanovených v Zákone ako aj v ostatných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov, najmä vo Všeobecnom nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), Zákone o advokácii ako aj Kódexe správania prijatom Slovenskou advokátskou komorou, právo na:
o prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
o opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
o výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
o vznesenie námietky proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
o prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý musí zaslať písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 1 týchto podmienok,
o v prípade, že sa osobné údaje týkajú Klienta, právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú, a to z dôvodu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zachovávať mlčanlivosť a s poukazom GDPR a Zákon o advokácii, nakoľko: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“.
6.2. Klient má právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov či Slovenskej advokátskej komore v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

7 PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
7.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje Klient, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
8.2. S týmito podmienkami Klient súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
8.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na Portáli a v prípade zmeny zásadného charakteru bude tiež informovať o tejto zmene prostredníctvom e-mailu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia, teda dňa 3.12.2019