Informácie

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU „www.kontrolazmluv.sk“

1. DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nebude v Zmluve o poskytnutí právnych služieb, uzatvorenej s Klientom na základe jeho objednávky cez Portál, dojednané inak, majú pojmy uvedené v týchto Obchodných podmienkach(ďalej aj ako „OP“) nasledujúci význam:
1.1. Blog“ znamená časť Portálu, v ktorej Dodávateľ uverejňuje aktuálne informácie, články a tipy pre Návštevníkov Portálu, ktoré sú odborne zamerané, ale nepredstavujú zo strany Dodávateľa poskytnutie právnych služieb, ich obsah je verejný a bezplatný;
1.2. „Cena“ je dohodnutá odmena za Služby Dodávateľa, ktorú Klient uhrádza Dodávateľovi podľa dohodnutých podmienok. Klient sa uzavretím Zmluvy o poskytnutí právnych služby zaväzuje dohodnutú Cenu uhradiť riadne a včas. Cena Služby ako aj prípadné iné poplatky potenciálne súvisiace s poskytnutím Služby sú zverejnené na Portáli v časti „Služby“ a sú určené v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb; Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť Cenu kedykoľvek počas prevádzky Portálu formou jednostranného vyhlásenia, pričom práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vnikli za trvania Zmluvy, nebudú takouto zmenou dotknuté;
1.3. „Dodávateľ“ označuje poskytovateľa Služieb, ktorým je Mgr. Gabriela Gazdíková, advokátka so sídlom kancelárie na adrese Rozkvet 2065/146. PSČ: 017 01, Považská Bystrica, zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom: 7703; IČO: 51838940; Dodávateľ nie je platcom DPH;
1.4. „Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu, a ktoré sú buď označené ako dôverné alebo s ohľadom na okolnosti to je zrejmé. Pre zamedzenie pochybnostiam sa jedná o informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, pričom súčasne možno z ich povahy rozumne usudzovať, že druhá Zmluvná strana má záujem na ich utajení, pričom nezáleží na forme, v ktorej boli také informácie získané. Za Dôverné informácie sa rovnako považujú aj informácie označené ako obchodné tajomstvo;
1.5. „Klient“ je Návštevník Portálu, ktorý prejavil svoje slobodné a vážne rozhodnutie uzatvoriť s Dodávateľom Zmluvu o poskytnutí právnych služieb, čo potvrdil skompletizovaním objednávky právnych Služieb od Dodávateľa postupom podľa článku 4 týchto OP, a to vrátane akceptácie Ceny vybranej právnej služby vo výške a za podmienok uvedených na Portáli pre vybranú právu službu;
1.6. „Návštevník Portálu“ je osoba, ktorá sa prostredníctvom otvorenia webovej stránky www.kontrolazmluv.sk vo webovom prehliadači oboznamuje s obsahom Portálu;
1.7. „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
1.8. „Portál“ znamená jednotné označenie pre webovú stránku www.kontrolazmluv.skvrátane všetkých jej záložiek a súčastí; Jedná sa o responzívnu web stránku, ktorá je dostupná pomocou HTTPS protokolu, ktorý prenáša bezpečne (šifrovane) informácie z webového servera a zobrazuje stránku vo webovom prehliadači Návštevníka Portálu;
1.9. „Predložená zmluva“ označuje písomný návrh zmluvy, dohody či inak pomenovaného písomného dojednania medzi Klientom ako jednou zo zmluvných strán tohto dojednania a ďalšími zmluvnými stranami, ktorú Klient predloží Dodávateľovi na účely poskytnutia Služieb;
1.10. „Služby“ spoločne označujú súbor právnych služieb riadne definovaných v Zmluve, demonštratívne vymedzených v článku 3 týchto OP, prípadne akákoľvek ich kombinácia, na poskytnutie ktorých má Klient zo strany Dodávateľa nárok titulom uzavretia Zmluvy o poskytnutí právnych služieb a úhrady Ceny; pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam zmenu rozsahu a charakteru Služieb je možné upraviť individuálnym dojednaním v Zmluve o poskytnutí právnych služby prípadne dodatkom k nej;
1.11. „Spotrebiteľ“ je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.12. „Stanovisko“ je dokument vo formáte .pdf, v ktorom Dodávateľ uvedie všetky poznámky a návrhy zmien, ktoré Klientovi odporúča v Predloženej zmluve vykonať za účelom zabezpečenia pokiaľ možno čo najširšej ochrany práv Klienta a dosiahnutia čo najviac rovnovážneho nastavenia zmluvných podmienok; Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam Stanovisko nebude zo strany Dodávateľa vyhotovované v prípadoch, kedy informácie, návrhy a skutočnosti, ktoré by inak boli obsahom Stanoviska, Dodávateľ spracuje priamo v texte Predloženej zmluvy formou poznámok, revízií a komentárov;
1.13. „Zákon o advokácii“ znamená zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov;
1.14. „Zmluva o poskytnutí právnych služieb“ alebo „Zmluva“ je zmluva uzatvorená medzi Klientom a Dodávateľom v súlade so Zákonom o advokácii, Občianskym zákonníkom ako aj ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi; Zmluva sa uzatvára v elektronickej forme postupom podľa čl. 4 týchto OP a jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto OP;

2. SUBJEKTY ZMLUVNÉHO VZŤAHU

2.1. Tieto Obchodné podmienky poskytnutia Služieb prostredníctvom Portálu upravujú práva a povinnosti Klienta a Dodávateľa pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí právnych služieb, vrátane postupu bezprostredne predchádzajúcemu uzatvoreniu Zmluvy ako aj samotného uzatvorenia Zmluvy prostredníctvom Portálu. OP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorú uzatvára Klient s Dodávateľom. Klient a Dodávateľ môžu byť ďalej v týchto OP spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ a každý osobitne ako „Zmluvná strana“.
2.2. Klientom môže byť právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ ako aj fyzická osoba, ktorá je jednoznačne identifikovaná v objednávke Služby.
2.2.1. Právnická osoba je identifikovaná svojim celým názvom vrátane dodatku označujúceho právnu formu obchodnej spoločnosti, adresou svojho sídla a číslom IČO spoločnosti, resp. iným identifikačným číslom, ak jej bolo pridelené.
2.2.2. Fyzická osoba - podnikateľ je identifikovaná svojim celým obchodným menom, adresou miesta podnikania a identifikačným číslom IČO, resp. iným identifikačným číslom, ak mu bolo udelené.
2.2.3. Fyzická osoba je identifikovaná jej menom a priezviskom, dátumom narodenia a adresou trvalého bydliska.
2.3. Na účely efektívnej a nevyhnutnej komunikácie s Dodávateľom, ktorá je súčasťou objednaných Služieb, je Klient povinný uviesť svoj kontaktný e-mail a telefónne číslo. Za správnosť uvedených údajov zodpovedá Klient v plnom rozsahu. Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam sa Návštevník Portálu stáva Klientom Dodávateľa momentom objednania Služby. Objednanie Služby je pre Klienta záväzné. Zmluva je platne uzatvorená momentom odoslania potvrdenia o uzatvorení Zmluvy z e-mailovej adresy Dodávateľa.
2.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo uzatvárať Zmluvy výhradne s osobami, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Objednávky Služieb, ktoré by boli zaregistrované robotmi alebo vytvorené inými automatizovanými spôsobmi, nie sú povolené a nebudú Dodávateľom spracované.

3. PREDMET ÚPRAVY

3.1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí právnych služieb, uzatváranej medzi Klientom a Dodávateľom, je posúdenie správnosti a úplnosti Klientom Predloženej zmluvy ako aj posúdenie výhodnosti jej dojednaní z pohľadu vyváženosti dojednaní vo vzťahu ku všetkým účastníkom Predloženej zmluvy. Predmetom Zmluvy sú nasledovné úkony, ktoré Dodávateľ vykoná pre Klienta v záujme riadneho a včasného naplnenia účelu Zmluvy:
3.1.1. kontrola správnosti a úplnosti základných náležitostí Predloženej zmluvy;
3.1.2. kontrola uvedenia všetkých identifikačných údajov zmluvných strán, tak ako to požadujú príslušné právne predpisy;
3.1.3. v prípade ak sa Predložená zmluva týka v akomkoľvek kontexte nehnuteľnosti, kontrola správnosti identifikácie nehnuteľnosti, pričom pri kontrole Dodávateľ vychádza z verejne dostupných údajov dohľadateľných zákonným spôsobom a pri kontrole sa Dodávateľ zameriava na posúdenie správnosti vymedzenia nehnuteľnosti identifikátormi náležitými pre účely prevodu z hľadiska platných právnych predpisov;
3.1.4. posúdenie Predloženej zmluvy a identifikácia možných rizík vyplývajúcich pre Klienta z Predloženej zmluvy, najmä upozornenie na zásadne nevýhodné a neplatne dojednané ustanovenia, pričom Dodávateľ do textu Predloženej zmluvy priamo navrhne zmeny tak, aby jednak bola Zmluva platne dojednaná a mohla byť podkladom pre platný prevod práv jej účastníkov a naplnenie jej účelu, a taktiež aby práva Klienta boli v rovnováhe s právami ostatných účastníkov Predloženej zmluvy;
3.1.5. navrhnutie ďalších doplnení Predloženej zmluvy, ak má Dodávateľ návrhy na jej zlepšenie;
3.1.6. úprava Predloženej zmluvy na základe zistených nedostatkov a nevhodných, resp. pre Klienta nevýhodných dojednaní;
3.1.7. emailová komunikácia s Klientom;
3.1.8. telefonická konzultácia s Klientom v dohodnutom rozsahu a v dopredu dohodnutom čase, a to za predpokladu, že je pre Klienta či Dodávateľa potrebná na doplnenie poskytnutých informácií o Predloženej zmluve a Klient o ňu požiada. Telefonická komunikácia sa týka výhradne posudzovanej Predloženej zmluvy a Klient si ju môže vyžiadať maximálne v lehote 30 dní odo dňa, kedy mu boli zaslané Výstupné dokumenty zo strany Dodávateľa.
3.2. Klient berie na vedomie, že rozhodnutie ktorú zo Služieb, prípadne ich kombináciu, Klientovi poskytne, je výhradným právom Dodávateľa odôvodneným jeho odbornosťou, metodológiou a know-how v záujme riadneho naplnenia účelu uzavretej Zmluvy.
3.3. V nadväznosti na posúdenie Predloženej zmluvy Dodávateľ spracuje navrhované úpravy a doplnenia Predloženej zmluvy vo forme písomného Stanoviska (ak je aplikovateľné), ktoré bude Klientovi doručené spolu s doplneným textom Predloženej zmluvy vo formáte .pdf. Pre zamedzenie pochybnostiam Dodávateľ potvrdzuje, že súčasťou Služby je najmä spracovanie úprav a komentárov k jednotlivým bodom Zmluvy, ktoré Dodávateľ navrhuje upraviť, ako aj navrhované znenie jednotlivých zmien, avšak len za predpokladu, že Predložená zmluva bude zo strany Klienta doručená vo formáte .doc, .docx či v inom objektívne editovateľnom formáte, umožňujúcom zaznamenanie revízie dokumentu. Stanovisko spolu s revidovanou verziou Predloženej zmluvy (ďalej spolu aj samostatne ako „Výstupné dokumenty“) budú Klientovi zaslané zo strany Dodávateľa v dohodnutej lehote, a to na e-mailovú adresu zadanú Klientom v objednávke. Dokumenty, ktoré tvoria prílohu Predloženej zmluvy a nie sú predmetom posúdenia alebo ďalších úprav zo strany Dodávateľa, môžu byť aj vo formáte .pdf.
3.4. Predložená zmluva bude Dodávateľom zrevidovaná v rozsahu potrebnom pre riadne poskytnutie Služieb ako aj splnenia ostatných povinností Dodávateľa podľa právnych predpisov a týchto OP tak, aby nedošlo k úplnej koncepčnej zmene Predloženej zmluvy. Ak by Predložená zmluva trpela takými závažnými nedostatkami, že jej úprava Dodávateľom by objektívne mohla byť považovaná za neúčelnú, môže Dodávateľ kontaktovať Klienta a navrhnúť mu vypracovanie úplne nového návrhu zmluvy (ďalej aj ako „Nový návrh zmluvy“), vrátane súčasného upravenia Ceny. V prípade, že Klient súhlasí so zmenou obsahu Služieb ako aj novou Cenou, platí, že doloženie Nového návrhu zmluvy s premietnutím podstatných skutočností z pôvodnej Predloženej zmluvy sa považuje za naplnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy o poskytnutí právnych služieb. Klient v takom prípade obdrží len Nový návrh zmluvy vo formáte .docx a nebudú mu doručené Výstupné dokumenty.
3.5. Zmluva o poskytnutí právnych služieb zahŕňa záväzok Klienta uhradiť dohodnutú Cenu, ktorá je zverejnená priamo na oficiálnom internetovom Portáli Dodávateľa pri špecifikácii produktu – zmluvného typu, pre ktorý si Klient Služby objedná.
3.6. Klient berie na vedomie, že predmetom činnosti Dodávateľa je výlučne výkon advokácie. Dodávateľ preto nie je kvalifikovaný ako účtovný alebo daňový poradca alebo audítor, a preto akékoľvek stanoviská môžu byť poskytnuté Klientovi v týchto oblastiach len zo všeobecného právneho hľadiska a v zložitejších prípadoch bude nutné, aby si Klient objednal služby u príslušných odborníkov. Na požiadanie Klienta môže Dodávateľ obstarať stanoviská alebo odbornú pomoc účtovných a daňových poradcov, príp. audítorov pre Klienta.
3.7. Klient tiež berie na vedomie, že kvalifikácia Dodávateľa zahŕňa právne poradenstvo len pre oblasť práva platného na území Slovenskej republiky.

4. OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

4.1. Dodávateľ na Portáli zverejňuje všetky informácie a podmienky poskytovania Služieb. Zverejnené informácie sú nezáväznou ponukou pre Návštevníka Portálu na uzatvorenie Zmluvy. Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam objednávky Klienta, ktoré urobí pri elektronickej objednávke Služieb na Portáli, predstavujú jeho zámer a súhlas uzatvoriť s Dodávateľom Zmluvu o poskytnutí právnych služieb, byť viazaný týmito Obchodnými podmienkami a uhradiť Dodávateľovi za poskytnutie Služieb dojednanú Cenu. Súhlas a úmysel Klienta sa vzťahuje na každé jeho jednotlivé elektronické podanie a/alebo transakciu.
4.2. V prípade záujmu Návštevníka Portálu o poskytnutie Služieb zo strany Dodávateľa, môže tento zrealizovať ich objednávku v nasledovných troch krokoch:
1) Vyplnenie formulára „Objednávka produktu“ na internetovom Portáli Dodávateľa.
2) Po vyplnení formulára je možné pristúpiť k ďalšiemu kroku – „Nahratie zmluvy“, v rámci ktorého pripojí Návštevník Portálu k údajom z objednávky tiež Predloženú zmluvu s maximálnym rozsahom a ďalšími parametrami v súlade s ponukou Dodávateľa zverejnenou na Portáli. Pre účely zabezpečenia ochrany súkromia a obchodných vzťahov účastníkov Predloženej zmluvy nemusí táto obsahovať číselný údaj o cene (napríklad výšku kúpnej ceny pri odplatnom prevode nehnuteľnosti) a osobné údaje účastníkov Predloženej zmluvy. V takom prípade však nebude v možnostiach Dodávateľa preverenie súladu a relevancie údajov účastníkov Predloženej zmluvy, a teda ani postup podľa ustanovení 3.1.1, 3.1.2 a /alebo 3.1.3 týchto OP.
3) V treťom kroku pristúpi Klient k úhrade Ceny Služby, ktorú si objednal. Klient si môže vybrať medzi dvomi typmi platby, a síce buď rýchlu on-line platbu cez TrustPay alebo platbu prevodom na účet Dodávateľa.
4.3. V prípade, ak má Klient záujem o poskytnutie Služieb pre zmluvný typ, ktorý nie je vo výbere na Portáli, môže si u Dodávateľa objednať posúdenie špecifického typu zmluvy vytvorením objednávky Služieb označenej na Portáli ako „Individual“. Ak na strane Dodávateľa nenastane niektorá zo skutočností predpokladaných v ustanoveniach4.5 až 4.8 týchto OP, zašle Klientovi prostredníctvom zadaného e-mailu konkrétne podmienky poskytnutia Služieb ako aj návrh individuálne určenej Ceny Služieb vrátane platobných podmienok. Ak bude Klient s navrhnutými podmienkami súhlasiť a objednávku Služby Dodávateľovi potvrdí, Zmluva sa považuje za uzavretú doručením jednoznačného a nezameniteľného písomného súhlasu Klienta s navrhnutými zmluvnými podmienkami, pričom za takýto súhlas bude považovaná tiež úhrada individuálne navrhnutej Ceny. Tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia týchto OP.
4.4. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára Klient vytvorí záväznú objednávku poskytnutia konkrétneho súboru Služieb ponúkaných na Portáli Dodávateľom pre ten ktorý typ zmluvy, o čom bude informovaný aj emailom zaslaným na adresu uvedenú v registračnom formulári, kde Dodávateľ zároveň potvrdí uzatvorenie Zmluvy. V prípade ak Dodávateľ vyhodnotí objektívnu potrebu na doplnenie podkladov k Predloženej zmluve zo strany Klienta, obdrží Klient na uvedený email výzvu na dodanie ďalších podkladov, ktoré sú pre posúdenie Predloženej zmluvy potrebné a pri objednaní Služieb neboli Dodávateľovi doložené (napr. prílohy, dodatky a iné dokumenty, na ktoré Predložená zmluva odkazuje, resp. iné dokumenty, bez posúdenia ktorých by poskytnutie Služieb zo strany Dodávateľa nebolo komplexne a riadne uskutočniteľné). V prípade ak Klient nedodá takto vyžiadané ďalšie podklady, ktoré sú pre posúdenie Predloženej zmluvy potrebné, v stanovenej lehote, zvyčajne do troch pracovných dní, resp. ešte pred uplynutím lehoty vyjadrí záujem o poskytnutie Služieb bez doloženia Dodávateľom požadovaných podkladov, bude Klientovi zo strany Dodávateľa poskytnuté stanovisko len na základe Predloženej zmluvy, pričom Klient berie na vedomie, že v takom prípade mu budú Služby poskytnuté len na základe informácií získaných Dodávateľom z Predloženej zmluvy. Poskytnuté Služby zo strany Dodávateľa sú aj v tomto prípade poskytnuté riadne a Dodávateľ má nárok na dohodnutú Cenu Služieb. Klient v tomto prípade nie je oprávnený požadovať od Dodávateľa uhradenú Cenu späť a rovnako nie je oprávnený požadovať od Dodávateľa akúkoľvek škodu, stratu či iný typ ujmy, ktorá Klientovi vznikla prípadne by mu v budúcnosti mohla vzniknúť titulom nesplnenia povinnosti podľa Zmluvy či týchto OP. Ak však Dodávateľ zistí, že Klientom Predložená zmluva nie je dokument, ktorý by mal byť predmetom poskytnutia Služieb (napr. Klient nahrá omylom iný dokument), pričom Klient ani v dodatočnej lehote nedodá správny dokument, nie je plnenie zo strany Dodávateľa absolútne možné.
4.5. Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam žiadna z vyššie uvedených skutočností nevylučuje povinnosť Dodávateľa vyplývajúcu mu zo Zákona o advokácii, a síce odmietnuť poskytnutie Služieb, ak
4.5.1. v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol Služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie Služieb žiada;
4.5.2. sú záujmy Dodávateľa alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa Služby mali poskytnúť;
4.5.3. informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie Služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť;
4.5.4. vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta.
4.6. Odmietnutie poskytnutia Služieb podľa predchádzajúceho bodu 4.6. je Dodávateľ oprávnený vykonať aj v prípade ak Dodávateľ tieto skutočnosti zistí až po tom ako Klientovi potvrdí objednávku Služieb a platné uzatvorenie Zmluvy.
4.7. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a Klientom alebo pokyn Klienta je v rozpore s predpismi Slovenskej advokátskej komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení článku 4.5 týchto OP. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Klientovi prostredníctvom kontaktného e-mailu.
4.8. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak Klient napriek poučeniu Dodávateľom trvá na tom, aby Dodávateľ postupoval podľa jeho pokynu
4.9. Dodávateľ v prípadoch predpokladaných v ustanoveniach4.5 až4.8 týchto OP informuje Klienta o rozhodujúcich skutočnostiach obratom a v prípade, ak zo strany Klienta už bola zrealizovaná úhrada Ceny, zabezpečí bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa ich pripísania na účet Dodávateľa, vrátenie finančných prostriedkov vo výške zodpovedajúcej Cene uhradenej Klientom. Pre zamedzenie pochybnostiam platba podľa predchádzajúcej vety bude Dodávateľom vrátená Klientovi výhradne v prospech bankového účtu, z ktorého bola vykonaná.
4.10. Zmluva o poskytnutí právnych služieb je uzatvorená medzi Klientom a Dodávateľom dňom odoslania potvrdenia zo strany Dodávateľa, že súhlasí s uzatvorením Zmluvy. Dňom potvrdenia objednávky Dodávateľom sa Zmluva stáva platnou a účinnou.

5. DODANIE SLUŽIEB

5.1. Výsledkom poskytnutia Služieb sú Výstupné dokumenty prípadne Nový návrh zmluvy (pokiaľ je aplikovateľné), pričom tieto budú Klientovi odoslané Dodávateľom v lehote dohodnutej v Zmluve na základe objednávky Klienta. Klient má možnosť zvoliť si lehotu dodania Služby, pričom základné lehoty sú 24 alebo 48 hodín. Lehota na dodanie Služby začína plynúť momentom dodania všetkých informácií a dokumentov zo strany Klienta potrebných pre riadne a včasné poskytnutie Služieb a/alebo riadnej a úplnej úhrady Ceny Služieb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Lehota na dodanie Služby plynie len počas pracovných dní, pričom plynutie lehoty sa prerušuje vždy v piatok o 23:59 hod. a pokračuje až po dňoch pracovného voľna (sobota, nedeľa a/alebo štátny sviatok), a to v pondelok resp. najbližší pracovný deň o 00:00 hod.
5.2. Za moment dodania sa považuje odoslanie emailu spolu s priloženými Výstupnými dokumentmi resp. Novým návrhom zmluvy pri postupe podľa ustanovenia 3.4 týchto OP, a to na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v objednávke Služieb.
5.3. Pokiaľ Dodávateľ objektívne nebude mať možnosť dodať Klientovi Služby v lehote, ktorú si zvolil Klient pri vyplnení objednávky, bude Klienta obratom kontaktovať a upozorní ho na túto skutočnosť. Dodávateľ zároveň uvedie dodatočnú lehotu, v ktorej bude schopný Služby Klientovi poskytnúť, a to spolu s uvedením nového návrhu Ceny, v prípade ak s ohľadom na okolnosti (napr. podstatné predĺženie lehoty dodania) bude považovať za vhodné výšku Ceny upraviť. Ak bude Klient s novo-navrhnutými podmienkami súhlasiť a objednávku Služieb Dodávateľovi potvrdí, Zmluva sa považuje za uzavretú doručením jednoznačného a nezameniteľného písomného súhlasu Klienta s navrhnutými zmluvnými podmienkami, pričom za takýto súhlas bude považovaná tiež úhrada novo-dojednanej Ceny. Tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia týchto OP.
5.4. Ak Klient s novými podmienkami nesúhlasí, pričom zároveň už uhradil Cenu, budú mu finančné prostriedky v zaplatenej výške vrátené Dodávateľom do troch pracovných dní odo dňa úhrady Ceny na účet Dodávateľa. Cena sa považuje za uhradenú ku dňu pripísania finančných prostriedkov na účet Dodávateľa. Platba, ktorou Dodávateľ vráti Klientovi uhradenú Cenu, bude uskutočnená výhradne v prospech bankového účtu, z ktorého bola úhrada Ceny vykonaná.
5.5. Klient je povinný dodržiavať platné právne predpisy. Klient nesmie konať v rozpore so zákonom, v rozpore s dobrými mravmi alebo iným spôsobom priečiacim sa dobrým mravom a zásadám poctivého obchodného styku.
5.6. Klient je v plnom rozsahu zodpovedný za správnosť údajov poskytnutých Dodávateľovi na účely poskytnutia Služieb. V objednávke Klient uvedie všetky požadované údaje, ktoré slúžia okrem iného aj pre správne vystavenie faktúry Klientovi.
5.7. Klient je povinný uviesť všetky rozhodné skutočnosti, ktoré sú potrebné pre posúdenie Predloženej zmluvy. Dodávateľ pri posúdení Predloženej zmluvy vychádza z týchto informácií a nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená pochybením na strane Klienta.
5.8. Klient berie na vedomie, že Dodávateľ neznáša akékoľvek a žiadne náklady, výdavky či poplatky, ktoré vzniknú Klientovi v nadväznosti na rokovania či uzatvorenie Predloženej zmluvy.

6. OCHRANA SPOTREBITEĽA

6.1. Klient, ktorý je zároveň Spotrebiteľ, je o právach spotrebiteľa z vadného plnenia informovaný v sekcii Poučenie pre spotrebiteľa, ktoré je súčasťou tejto Zmluvy o poskytnutí právnych služieb. V sekcii Poučenie spotrebiteľa má Spotrebiteľ k dispozícii Formulár - Odstúpenie od zmluvy, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy ako aj Poučenie o udelení súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ môže pre riešenie sporov využiť taktiež platformu riešenia sporov on-line (RSO), ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
6.2. V prípade, že Klient je súčasne Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy. Tým nie je dotknutá skutočnosť, že po úplnom poskytnutí Služieb stráca Klient právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku udelenia súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Udelenie súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy je nevyhnutné pre platné uzatvorenie Zmluvy. Udelením súhlasu Klient výslovne vyhlasuje, že bol zo strany Dodávateľa dostatočne poučený o všetkých relevantných dôsledkoch.
6.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Klient informuje Dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením, a síce listom zaslaným poštou na adresu: Mgr. Gabriela Gazdíková, advokátka, so sídlom: Rozkvet 20645/146, PSČ: 017 01 Považská Bystrica. Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý mu zaslal Dodávateľ na jeho e-mail spolu s potvrdením o uzavretí Zmluvy. Ak má Klient záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom Portálu. Ak sa Klient rozhodne využiť túto možnosť, zašle riadne vyplnený formulár na e-mail: kontrola@kontrolazmluv.sk a Dodávateľ mu prijatie odstúpenia od Zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy resp. mu budú úplne poskytnuté Služby.
6.4. V prípade ak Klient odstúpi od Zmluvy po začatí poskytovania Služieb, pričom mu ale Služby ku dňu odstúpenia neboli dodané úplne, je zároveň s odoslaním oznámenia o odstúpení povinný ukončiť čerpanie Služieb. Po odstúpení od Zmluvy vráti Dodávateľ Klientovi všetky platby, ktoré Klient uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, a to Cenu za Služby v zmysle bodu 6.5 týchto OP. Platba bude Klientovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Dodávateľovi doručené oznámenie Klienta o odstúpení od Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Klient použil pri svojej platbe, ibaže Klient výslovne súhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
6.5. V prípade ak Klient odstúpi od Zmluvy, pričom mu boli sčasti poskytnuté Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Klient má povinnosť uhradiť Dodávateľovi Cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Dodávateľovi oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy. Výška pomernej časti Ceny, ktorá patrí Dodávateľovi za Služby poskytnuté ku dňu doručenia oznámenia sa určuje podľa toho, v akej fáze spracovávania Klient právo na odstúpenie od Zmluvy uplatnil. Nižšie je uvedená fáza v akej sa spracovávanie objednávky Klienta nachádza ako aj Cena, ktorá prináleží Dodávateľovi za už vykonané Služby:
I. úvodné preštudovanie podkladov 50% Ceny
II. úvodné preštudovanie podkladov a spracovanie menej
ako ½ Výstupných dokumentov 75% Ceny
III. úvodné preštudovanie podkladov a spracovanie
Výstupných dokumentov, ktoré neboli Klientovi odoslané 90% Ceny
IV. úvodné preštudovanie podkladov a spracovanie
Výstupných dokumentov, ktoré boli Klientovi odoslané,
Pričom Klient nevyužil časť Služieb- telefonická komunikácia 100% Ceny

7. CENA SLUŽIEB, SPÔSOB PLATBY A VRÁTENIE PEŇAZÍ

7.1. Služby sú Klientovi poskytované za podmienok, ktoré boli platne dohodnuté medzi Klientom a Dodávateľom pred začatím poskytovania Služieb.
7.2. Cena služby je zverejnená na Portáli Dodávateľa, a to vždy v rámci špecifikácie konkrétneho zmluvného typu, ktorého sa má poskytnutie Služieb týkať. Klient má možnosť rozhodnúť sa pre poskytnutie Služieb pre jeden alebo viac zmluvných typov, pričom konečná Cena odráža zmluvný typ a s ním súvisiace Služby, rozsah Predloženej zmluvy ako aj rýchlosť dodania Služieb, ktorú si Klient pri realizácii objednávky vybral. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
7.3. Rozsah Predloženej zmluvy je vždy uvedený pri konkrétnom zmluvnom type, ktorý si Klient zvolí. Za účelom predídenia akýmkoľvek nedorozumeniam sa za jednu stranu Predloženej zmluvy, tzv. normostranu, považuje 1800 znakov.
7.4. Zmluvný typ Dodávateľ vždy preverí po obdržaní objednávky. Ak Dodávateľ zistí, že Klient si objednal Službu, pričom ním Predložená zmluva spadá v zmysle jej obsahu pod iný zmluvný typ, obratom o tejto skutočnosti Klienta informuje a oznámi mu aj Cenu služby, ktorú je Klient povinný uhradiť. Ak bude mať zmena dopad na Cenu Služieb a dôjde k jej zvýšeniu, je Dodávateľ oprávnený podmieniť poskytnutie zmenených Služieb jej predchádzajúcou úhradou.
7.5. V prípade ak Klientom Predložená zmluva bude zahŕňať aj iný zmluvný typ (napr. obsahom rezervačnej zmluvy bude aj budúca kúpno-predajná zmluva), platí, že odmena za posúdenie takejto Predloženej zmluvy sa stanovuje ako súčet Ceny Služieb pre každý z obsiahnutých zmluvných typov, ktoré majú byť na základe objednávky predmetom poskytnutia Služieb. Cena týchto Služieb bude Klientovi vyčíslená individuálne pred začatím ich poskytovania zo strany Dodávateľa a v prípade súhlasu Klienta s takto určenou Cenou bude z jeho strany uhradená v nezaplatenej výške. Ostatné ustanovenia týchto OP tým nie sú dotknuté.
7.6. Klient uhradí dohodnutú Cenu za Služby Dodávateľovi jedným z dvoch spôsobov. Klient má možnosť zvoliť si on-line platbu prostredníctvom TrustPay alebo platbu prevodom na účet Dodávateľa. Pri zvolení možnosti platby prevodom je Klient povinný platbu vykonať ešte v deň objednávky. Dodávateľ môže požiadať Klienta o zaslanie potvrdenia o zrealizovaní platby na bankový účet Dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy je Cena za objednané Služby pripísaná na bankový účet Dodávateľa. Dohodnutá Cena za Služby musí byť na bankový účet Dodávateľa uhradená najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia platnej Zmluvy o poskytnutí právnych služieb. Po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie sa Klient dostáva do omeškania s úhradou Ceny za Služby.
7.7. Úhrada Ceny za Služby je vyjadrením výslovného súhlasu Klienta s poskytnutím Služieb.
7.8. Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam Klient berie na vedomie, že Dodávateľ neprijíma platby v hotovosti.
7.9. Ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou Ceny za Služby, má Dodávateľ právo uplatniť si voči Klientovi nárok na úroky z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
7.10. Faktúry, resp. predfaktúry za Služby budú Klientovi zasielané Dodávateľom len elektronicky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v objednávke Služieb. V prípade platby prevodom Dodávateľ doručí Klientovi vždy najskôr predfaktúru s lehotou splatnosti troch pracovných dní. Po úhrade Ceny bude Klientovi vystavená a doručená konečná faktúra. V prípade platby prostredníctvom TrustPay bude Klientovi obratom vystavená faktúra, bez predchádzajúceho vystavenia predfaktúry. Konečnú faktúru odošle Dodávateľ Klientovi spravidla do piatich pracovných dní odo dňa uhradenia Ceny za Služby.
7.11. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek počas prevádzky Portálu zmeniť Cenu za Služby. Aktuálna Cena za Služby je vždy zverejnená na Portáli Dodávateľa a je záväzná pre objednávky vykonané v danom čase.

8. ZODPOVEDNOSŤ A OCHRANA PRÁV ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Služby, ich obsah ako i Výstupné dokumenty sú určené výhradne na využitie Klientom a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa nie je Klient oprávnený na ich zverejnenie či inú formu ich sprístupnenia tretím stranám. Klient berie na vedomie, že Dodávateľ má autorské práva ako aj ďalšie práva duševného vlastníctva ku všetkému, čo vytvorí počas trvania Zmluvy.
8.2. Klient berie na vedomie, že prijatím Služieb nenadobúda žiadne práva k:
8.2.1. predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou Služieb; ani
8.2.2. metodológiám, procesom, technikám, myšlienkam, konceptom, obchodnému tajomstvu a know-how, ktoré sú súčasťou Služieb alebo ktoré Dodávateľ vyvinie v súvislosti s poskytovaním Služieb.
8.3. Klient je povinný poskytnúť Dodávateľovi v záujme riadneho a včasného poskytnutia Služieb súčinnosť v rozsahu a spôsobom, na ktorý ho Dodávateľ vyzve. Klient je plne zodpovedný za správnosť a úplnosť všetkých údajov a informácií poskytnutých Dodávateľovi na účely poskytnutia Služieb. Dodávateľ pri poskytnutí Služieb vychádza výhradne z predložených dokladov a informácií, ktoré mu poskytol Klient.
8.4. Ak z dôvodu porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení8.1 až 8.3 týchto OP vznikne Dodávateľovi škoda, strata či iný typ ujmy, je Klient za túto škodu v plnom rozsahu zodpovedný a je povinný ju Dodávateľovi obratom uhradiť.
8.5. Klient je výhradne zodpovedný za škodu alebo iné porušenie práv tretej osoby, ktorého sa dopustí pri objednaní Služieb a/alebo akékoľvek dôsledky, ktoré vzniknú neoprávneným využitím plnenia z týchto Služieb v rozpore so Zmluvou, týmito OP a/alebo platnými právnymi predpismi.
8.6. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škodu utrpenú Klientom v prípadoch, keď táto škoda je priamym či nepriamym dôsledkom:
8.6.1. Klientovho postupu, pri ktorom nebol dodržaný postup navrhnutý Dodávateľom;
8.6.2. poskytnutia nesprávnych, nepravdivých či neúplných informácii Klientom;
8.6.3. rizika, ktoré Dodávateľ Vopred identifikoval;
8.6.4. zmeny právnych predpisov, ktoré vstúpili do platnosti až po poskytnutí Služieb;
8.6.5. zmeny všeobecne prijímaného výkladu právnych predpisov.
8.6. Klient je povinný prevziať Služby riadne poskytnuté Dodávateľom. Skutočnosť, že Klient bezdôvodne resp. bez relevantného odôvodnenia neprevezme Služby riadne a včas poskytnuté Dodávateľom, nezakladá nárok Klienta na vrátenie uhradenej Ceny ani jej časti.
8.7. Dodávateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla Klientovi na základe Predloženej zmluvy, ktorú Klient s iným subjektom uzatvoril, resp. rozhodol sa neuzatvoriť.
8.8. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Klientovi vznikne v súvislosti s plnením Zmluvy, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí, resp. je dôsledkom použitia technického vybavenia Dodávateľa, hardwaru, softwaru, telefónnych liniek, prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

9. ZMENY ZMLUVY A OP

9.1. Klient je oprávnený kedykoľvek počas poskytovania Služieb navrhnúť Dodávateľovi zmenu Zmluvy. Ak bude Dodávateľ s takto navrhnutou zmenou Zmluvy súhlasiť, bude zmena Zmluvy vykonaná formou písomného potvrdenia zmeny Zmluvy zaslaného na e-mailovú adresu Klienta a to čím skôr, prípadne k dátumu, ktorý Klient vo svojom návrhu uviedol. Ak bude mať zmena dopad na Cenu Služieb a dôjde k jej zvýšeniu, je Dodávateľ oprávnený podmieniť poskytnutie zmenených Služieb jej predchádzajúcou úhradou.
9.2. Dodávateľ nie je povinný akceptovať každý návrh Klienta o zmenu Zmluvy a nie je povinný na takéto žiadosti Klienta reagovať. Ak ostane žiadosť Klienta bez reakcie zo strany Dodávateľa, platí, že Dodávateľ so žiadosťou Klienta nesúhlasí a Služby budú dodané za podmienok platne dohodnutých Zmluvou a OP.
9.3. Klient berie na vedomie, že Dodávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu a/alebo doplnenie týchto OP kedykoľvek počas prevádzky Portálu formou jednostranného vyhlásenia, pričom práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vnikli za trvania týchto OP, nebudú ich zmenou či doplnením dotknuté.

10. UKONČENIE ZMLUVY

10.1. K ukončeniu Zmluvy dôjde v zásade jej splnením, a teda poskytnutím Služieb Dodávateľom a úhradou ich Ceny Klientom.
10.2. Nakoľko Klient úhradou Ceny a uzavretím Zmluvy vyjadril svoj výslovný súhlas s poskytnutím Služieb, nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť po úplnom poskytnutí Služieb.
10.3. Ak dôjde k omeškaniu s plnením zo strany Dodávateľa, je Klient oprávnený vyzvať Dodávateľa na splnenie Zmluvy v dodatočnej primeranej lehote, najmenej päť pracovných dní. Ak Dodávateľ nesplní svoje záväzky ani v takto dodatočne poskytnutej lehote, je Klient oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Dodávateľovi prostredníctvom kontaktného e-mailu. Ak je Klient Spotrebiteľom, môže na účely odstúpenia využiť Formulár na odstúpenie od Zmluvy zverejnený na Portáli. V prípade, ak už Dodávateľ prijal od Klienta dohodnuté plnenie Ceny alebo jeho časť, je povinný vrátiť takéto prijaté plnenie do troch pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy zo strany Klienta.
10.4. V prípade ak Klient poruší svoje povinnosti zo Zmluvy alebo týchto OP, je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak si túto povinnosť Klient nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Dodávateľom v písomnej výzve zaslanej na elektronickú adresu Klienta. Zmluva bude ukončená s účinnosťou od momentu odoslania oznámenia o odstúpení od Zmluvy na elektronickú adresu Klienta. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok Dodávateľa na neuhradenú odmenu prípadne jej pomernú časť za Služby, ktoré už Klientovi poskytol ani na náhradu škody, ktorá konaním Klienta Dodávateľovi vznikla.
10.5. V prípade ak nedôjde k splneniu povinností Klienta v zmysle ustanovenia 5.1tretia veta týchto OP do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, pričom mu súčasne neboli z tohto dôvodu poskytnuté Služby, Zmluva bez ďalšieho zanikne uplynutím tridsiateho dňa nasledujúceho po uzavretí Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa voči Klientovi na náhradu škody, ktorá mu titulom takéhoto postupu Klienta vznikla.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

11.1. Základným pilierom poskytovania Služieb zo strany Dodávateľa je zachovávanie mlčanlivosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Klienta, čo zahŕňa predovšetkým najvyšší možný stupeň dôvernosti takýchto informácií a tomu zodpovedajúcemu prístupu Dodávateľa. Každá Zmluvná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ku Dôverným informáciám, ibaže je v Zmluve dohodnuté inak.
11.2. Dodávateľ spracováva osobné údaje Klienta v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ustanovením § 78 a nasl. (vzťahujúcimi sa na výkon advokácie) zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, ustanovením § 18 Zákona o advokácii, Kódexom správania prijatým SAK, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi. a to v rozsahu vymedzenom v článku 2 týchto OP. Účelom spracovávania osobných údajov je výhradne plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí právnych služieb vrátane platobného styku. Klient súhlasí, že poskytnutie jeho osobných údajov je dobrovoľné avšak nevyhnuté pre splnenie Zmluvy o poskytnutí právnych služieb, ktorú s Dodávateľom uzatvoril, resp. navrhol uzatvoriť avšak k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí Služby nakoniec nedošlo. Ak klient so spracovaním osobných údajov za uvedeným účelom nesúhlasí, nie je možné uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí Služby.
11.3. Klient má právo na prístup k spracovávaným osobným údajom o jeho osobe. Dodávateľ má v takom prípade právo na primeranú náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s poskytnutí spracovávaných osobných údajov Klientovi vznikli. Ak sa klient domnieva, že pri spracovávaní jeho osobných údajov dochádza k porušovaniu právnych predpisov alebo k zásahu do jeho práva na ochranu súkromného a osobného života, má právo domáhať sa voči Dodávateľovi, aby tento závadný stav obratom odstránil.
11.4. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v rámci zmluvného vzťahu s Klientom. Dodávateľ nie je oprávnený sprístupniť akékoľvek informácie, podklady, dokumenty alebo iné údaje týkajúce sa Klienta inej tretej strane s výnimkou ak je poskytnutie týchto informácií vyžiadané orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. inými orgánmi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
11.5. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že technické spracovanie a načítanie dát ako aj dokumentov na webový Portál Dodávateľa je zakódované pomocou SSL certifikátu (Služby sú poskytované cez protokol HTTPS). Doručenie výsledku dodaných Služieb a komunikácia s Klientom prebieha prostredníctvom emailovej komunikácie, ktoré zabezpečujú tretie strany (prevádzkovatelia poštových serverov). Dodávateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť prenášaných dát a dokumentov doručovaných Klientovi.
11.6. Zmluvné strany sa prehlasujú, že obsah Zmluvy vrátane všetkých jej dodatkov a súvisiacej dokumentácie podlieha obchodnému tajomstvu, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu. Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v rámci zmluvného vzťahu, ako aj o skutočnostiach, týkajúcich sa individuálnej dohody o poskytnutí rôznych bonusov, zliav alebo iných individuálne dojednaných podmienok. S týmito informáciami môžu nakladať len oprávnené osoby Zmluvnej strany, a to vždy len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo na základe povinností daných príslušným právnym predpisom.
11.7. Klient je oprávnený využiť predmet Zmluvy podľa vlastného uváženia a na obsah Výstupných dokumentov, ktorých vypracovanie je súčasťou predmet Zmluvy, sa nevzťahuje záväzok mlčanlivosti.

12. KOMUNIKÁCIA MEDZI STRANAMI A DORUČOVANIE

12.1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha prednostne elektronicky a v slovenskom jazyku. Na komunikáciu sa využíva oficiálna adresa elektronickej pošty, ktorú Klient zadal pri objednávke Služby. Na účely komunikácie s Dodávateľom sa adresa elektronickej pošty, t.j. e-mail považuje za doručovaciu adresu Klienta. Dodávateľ komunikuje prostredníctvom elektronickej adresy, ktorá je oficiálne zverejnená na webovej stránke Dodávateľa ako aj v časti Kontakt a na túto adresu môže Klient doručovať všetky jeho žiadosti, otázky podnety, resp. iné písomné úkony v zmysle Zmluvy a týchto OP.
12.2. V prípade nevyhnutnej potreby zmeny objednanej Služby, je možná aj telefonická komunikácia. Ak však má dôjsť k nejakej zmene Zmluvy alebo objednanej Služby, musí byť žiadosť, resp. oznámenie Klienta ako aj Dodávateľa zaslané vždy v písomnej forme postupom podľa článku 8 týchto OP. Ako písomná forma je v prípade žiadosti o zmenu rozsahu Zmluvy o poskytnutí Služby postačujúci email zaslaný na adresu Dodávateľa. Postup pri zmene Zmluvy o poskytnutí Služby je bližšie upravený v týchto OP. Telefónne číslo Dodávateľa je zverejnené v časti „Kontakt“.

13. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Zmluva ako aj tieto OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade rozporu medzi OP a Zmluvou má prednosť dojednanie v Zmluve. Otázky neupravené Zmluvou alebo týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o advokácii, prípadne ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v rozsahu v akom nemenia účel a/alebo zámer vyjadrený vo vyššie uvedených zmluvných dokumentoch, s výnimkou kogentných právnych noriem.
13.2. Zmluva vrátane OP tvoria úplnú a konečnú dohodu Zmluvných strán vo veci poskytnutia Služieb, ktorá môže byť zmenená výhradne postupom podľa článku 8 týchto OP.
13.3. OP platia od uzavretia Zmluvy až do jej ukončenia niektorým zo spôsobov podľa článku 9 týchto OP. Tieto OP platia aj po ukončení Zmluvy, ak nedošlo k splneniu všetkých povinností zo Zmluvy vyplývajúcich.
13.4. Na vyriešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou, vrátane posúdenia platnosti Zmluvy alebo jej ukončenia, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporov.
13.5. Tieto OP sú účinné od 01.12.2019. Aktuálne znenie OP je dostupné na Portáli Dodávateľa.