Blog

Výzva na úhradu nájomného

Máte v bytovom alebo nebytovom priestore nájomcu, ktorý má dlhy na nájomnom? Ak je to tak, odporúčame Vám konať hneď keď sa dostane do prvého omeškania. Ako teda postupovať?

  1. Určite si chcete zachovať dobré vzťahy s nájomcom a tak Vám určite neodporúčame zasielať hneď nejaké písomné oficiálne výzvy. Zbytočne tak vznikne medzi Vami napätie a do budúcna to naruší Váš vzťah. Každý môže opomenúť splniť si nejakú povinnosť a tak k tomu môžete zo začiatku pristupovať. Najskôr teda kontaktuje nájomcu telefonicky, emailom alebo inou formou akú využívate a upozornite ho, že došlo k opomenutiu jeho povinnosti uhradiť nájom v lehote splatnosti. Odporúčame dohodnúť si krátku lehotu, napr. 3 dni, kedy nájomca dlh vyrovná.
  2. Ak uplynú tri dni a platbu nemáte, skúste ešte tento postup zopakovať, nakoľko je možné, že platba je na ceste ale peňažné prostriedky ešte nie sú pripísané na Vaše bankové konto. Ak je tak, môžete požiadať nájomcu o printscreen platby.
  3. V prípade, že snaha o vyriešenie z Vašej strany nebola úspešná (nájomca dlh neuhradil ako sľúbil; nedvíha telefón alebo inak nereaguje; prípadne Vám priamo oznámi, že nemá na úhradu) je potrebné postupovať oficiálne. Ďalším krokom by tak malo byť zaslanie písomnej doporučenej výzvy na adresu nájomcu, ktorú ste si v nájomnej zmluve dohodli ako doručovaciu adresu. Výzvu zašlite aj s doručenkou, ktorú Vám poštový prepravca vráti aj s informáciou, či a a kedy bola Vaša výzva prevzatá.
  4. Možnosť vypovedania nájmu a lehota kedy tak môžete učiniť závisí na nájomnej zmluve, ktorú ste uzavreli (veľmi podstatné je či je to zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu).

Ak si nie ste istý, obráťte sa na nás a obratom Vás budú kontaktovať naši právnici, ktorí  stanovia ďalší postup na základe Vami predloženej nájomnej zmluvy. Pre objednanie služby kliknite sem https://www.kontrolazmluv.sk/objednavka/najomna-zmluva