Blog

Výpoveď nájmu bytu

Výpoveď nájmu bytu je jedným z najčastejších spôsobov ukončenia nájmu bytu. V prvom rade je nutné upozorniť, že postup pri podaní výpovede a výpovedné dôvody, resp. povinnosť ich uvádzať sa odlišuje podľa toho či výpoveď podáva nájomca alebo prenajímateľ. V tomto článku sa zameriame len na špecifiká týkajúce sa výpovede nájmu bytu, ktorý bol dojednaný podľa Občianskeho zákonníka.

 

Podanie výpovede nájomcom:

              V zásade platí, že nájomca môže nájom vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je štandardne 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Znamená to, že pokiaľ doručíte prenajímateľovi výpoveď počas mesiaca september, začne plynúť výpovedná doba až od 1.10. a nájom sa ukončí k 31.12. Za účelom preukázania, kedy bola výpoveď doručená je nevyhnutné zasielať vždy takéto listiny písomne poštou a to doporučene aj s doručenkou.

Podanie výpovede prenajímateľom:

              Nakoľko nájom bytu je zo zákona chránený, prenajímateľ môže dať nájomcovi výpoveď z nájmu bytu len z určitých výslovne stanovených dôvodov:

a)      prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,

b)      nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,

c)      nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

d)      nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,

e)      je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,

f)       nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu,

g)      nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

 

              Výpovedná lehota je rovnako 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Za účelom preukázania, kedy bola výpoveď doručená je nevyhnutné zasielať vždy takéto listiny písomne poštou a to doporučene aj s doručenkou. V určitých prípadoch vzniká nájomcovi nárok na bytovú náhradu. Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.

 

Ak si nie ste istý, obráťte sa na nás a my Vás budeme v krátkom čase kontaktovať. Na základe Vami predloženej nájomnej zmluvy stanovíme najvhodnejší postup. Pre objednanie služby kliknite sem https://www.kontrolazmluv.sk/objednavka/najomna-zmluva