Blog

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Vlastniť byt, dom, resp. inú nehnuteľnosť je snom väčšiny ľudí. Povedzme si teda pár skutočností k tomu ako sa vlastníctvo k nehnuteľnostiam nadobúda, ako sa podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a čo by mal návrh obsahovať.

              V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa nadobúda až dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností. Je teda nutné si uvedomiť, že samotné uzatvorenie zmluvy, ktorá je platná okamihom podpisu všetkými zmluvnými stranami, nemá sama o sebe následok nadobudnutia vlastníckeho práva, ale je nutné podať návrh na vklad, ktorý musí kataster povoliť.

 

 Podanie návrhu na vklad a jeho zákonné náležitosti

             Návrh na vklad podáva vždy aspoň jedna zmluvná strana. Znamená to, že tento úkon nemusia vykonať všetky zúčastnené strany spoločne a účastníci sa teda môžu dohodnúť, kto zápis prevodu na katastri „vybaví“. Ďalšou možnosťou je, že k podaniu návrhu na vklad môžete splnomocniť aj tretiu osobu. Najčastejšie sa jedná o zástupcov realitnej kancelárie alebo advokátov, ktorí pri prevode vlastníckeho práva poskytujú klientom potrebnú súčinnosť.

                       Katastrálne konanie prebieha na príslušnom okresnom úrade, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa prevádzané nehnuteľnosti nachádzajú v územných obvodoch viacerých okresných úradov, môže konanie prebiehať u ktoréhokoľvek z nich. Návrh na vklad je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Systém, resp. poverený úradník katastra na návrhu vždy vyznačí dátum a presný čas, kedy bol návrh doručený. Jedná sa o veľmi dôležité údaje, nakoľko kataster vždy rozhoduje postupne, teda najskôr o návrhoch, na ktorých je uvedený skorší čas podania návrhu. Pri podávaní návrhu odporúčame preveriť si, či k danej nehnuteľnosti, resp. nehnuteľnostiam nie je evidované iné prebiehajúce konanie.

 

Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať nasledovné údaje:

 a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

c) uvedenie predmetu návrhu,

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,

e) označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c),

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8,

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,

i) označenie príloh,

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

 

Dokedy má kataster rozhodnúť?

            Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. V praxi je viac ako bežné, že tieto lehoty nie sú dodržané a preto, ak zákonná lehota uplynie, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušný katastrálny odbor a požiadať o informácie o stave konania.

 

Ak si nie ste istý, obráťte sa na nás a my Vás budeme v krátkom čase kontaktovať. Pre "Návrh na vklad do katastra nehnuteľností" vyberte službu Individual. https://www.kontrolazmluv.sk/objednavka/kupno-predajna-zmluva